Unelte utilizator

Unelte site


laboratoare:laborator-09

Aceasta e o versiune anterioară a paginii.


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

====== Laborator 09: Algoritmi de sortare 2 ====== \\ =====1 Obiectivele laboratorului===== Propunem studierea următorilor algoritmi de sortare: * Shell Sort * Heap Sort * Radix Sort * qsort şi sort Propunem studierea următoarelor structuri auxiliare: *Heap-uri (pentru Heap Sort) *vector de sectoare - bucket-uri (pentru Radix Sort) *deplasarea pe biţi(operaţia **bit shift**) *Pachetul STL -> <algorithm> =====2. Introducere===== ====2.1 Heap-uri==== ====2.2 Bucket-uri==== ====2.3 Bit Shift==== =====3. Algoritmii===== ====3.1 Shell Sort==== * timp mediu : O(N * log<sup>2</sup> N) * timp la limită : O(N * log<sup>2</sup> N) * memorie : O(1) * Stabil : NU === Descriere : === Algoritmul shell sort este o generalizare a algoritmului insertion sort. *La algoritmul insertion sort, pentru a insera un nou element în lista de elemente deja sortate, se deplasează fiecare element cu **câte o poziţie** spre dreapta atât timp cât avem elemente mai mari decât el. Practic, fiecare element înaintează spre poziţia sa finală cu câte o poziţie. *Algoritmul shell sort lucrează similar, doar că deplasează elementele spre poziţia finală **cu mai mult de o poziţie**. Se lucrează în iteraţii. *În prima iteraţie se aplică un insertion sort cu salt s1 mai mare decât 1. Asta înseamnă că fiecare element din şirul iniţial este deplasat spre stânga cu câte s1 poziţii atât timp cât întâlneste elemente mai mari decât el. *Se repetă asemenea iteraţii cu salturi din ce în ce mai mici s2, s3, s4, etc. Ultima iteraţie se face cu saltul 1. Această ultimă iteraţie este practic un insetion sort clasic. *Principiul este că, după fiecare iteraţie, sirul devine din ce în ce “mai sortat”. Iar, cum algoritmul insertion sort funcţionează cu atât mai repede cu cât sirul este mai sortat, per ansamblu vom obţine o îmbunătăţire de viteză. === Implementare : === <file cpp> void shellSort(int a[],int n) { int i, j, k, h, v; int cols[] = {1391376, 463792, 198768, 86961, 33936, 13776, 4592, 1968, 861, 336, 112, 48, 21, 7, 3, 1}; for (k = 0; k < 16; k++) //parcurgem fiecare limita { h = cols[k]; //h = saltul for (i = h; i < n; i++) //insertion sort { v = a[i]; j = i; while (j >= h && a[j-h] > v) //crescator { a[j] = a[j-h]; j = j - h; } a[j] = v; } } } </file> <note> Există mai multe variante propuse pentru vectorul cu salturi, iar complexitatea de timp diferă în funcţie de varianta aleasă. În general, complexitatea de timp asociată algoritmului Shell sort este O(N * log^2 N) şi o variantă destul de cunoscută cu această complexitate foloseşte vectorul obţinut din elementele mai mici decât N ale mulţimii A, puse în ordine descrescatoare, unde A = { x = (2^p)*(3^q) / oricare ar fi p şi q naturale} </note> ==== 3.2 Heap Sort ==== * timp mediu: O(N log N) * timp la limită: O(N log N) * memorie: O(1) * Stabil: NU === Descriere : === *Metoda de sortare prin selecţie directă se bazează pe selecţia repetată a ultimei chei dintre n elemente, apoi dintre n-1 elemente rămase, etc. *Pentru a găsi cea mai mică cheie dintre n elemente sunt necesare n-1 comparaţii, apoi găsirea următoarei dintre n-1 elemente are nevoie de n-2 comparaţii, etc. => **n(n-1)/2** comparaţii. *Această sortare se poate îmbunătăţi prin reţinerea, de la fiecare scanare, de mai multă informaţie decât identificarea unui singur element, cel mai mic. *De exemplu, cu n/2 comparaţii se poate determina cheia mai mică pentru fiecare pereche de elemente dintre cele n elemente, apoi cu alte n/4 comparaţii se poate determina cheia cea mai mică pentru fiecare pereche ale cheilor determinate anterior, şi aşa mai departe. Astfel, cu **n-1** comparaţii se poate construi arborele de selecţie. *Exemplul ne dă o idee despre cum este implementată funcţia **make_heap** === Implementare : === <file cpp> #include <algorithm> void heapSort(int a[], int n) //fara vector din STL { make_heap(a,a + n); sort_heap(a,a + n); } </file> <file cpp> #include <algorithm> #include <vector> using namespace std; void heapSort(int a[],int n) //cu vector din STL { int i; vector<int> v; //puteam declara vector<int> v(a,a +n) for(int i = 0;i < n;i++) { //si am fi putut sari peste v.push_back(a[i]); //copierea element cu element } make_heap(v.begin(),v.end()); sort_heap(v.begin(),v.end()); for(int i = 0;i < n;i++) { a[i] = v[i]; } } </file> ==== 3.3 Radix Sort ==== * timp mediu: O(N * k) * timp la limită: O(N * k) * memorie: O(N + k) * Stabil: DA k = lungimea cuvântului/cheii(word size) Vom prezenta varianta LSD(Least Signifiant Digit) a algoritmului de sortare. ===Descriere :=== LSD Radix Sort este una dintre cele mai rapide metode de sortare.Aceasta se bazează pe sortarea în funcţie de cea mai nesemnificativă "cifră". *Radix Sort nu are la bază o tehnică de comparare. Fiecare element din vector(sau atribut al unui element, în cazul structurilor) după care facem sortarea va fi numit **cheie**. *Cheile sunt gândite ca şiruri de "**caractere**"(unde un "caracter" poate fi un bit, o cifra, o literă, ...). Algoritmul trece prin următorii paşi: *pornind de la poziţia celui mai nesemnificativ "caracter", numără de câte ori apare fiecare "caracter" pe poziţia respectivă, apoi împarte un vector auxiliar în secţiuni(imaginare). Numărul de secţiuni este numărul de "caractere" diferite ce pot exista în vector, adică fiecărei secţiuni îi este asociat un "caracter", dimensiunea unei secţiuni depinde de numărul de apariţii ale "caracterului" asociat; *pune fiecare element(în vectorul auxiliar) în secţiunea corespunzătoare, apoi copiază vectorul auxiliar înapoi în vectorul ce trebuie sortat. Se obţine un vector sortat până la poziţia curentă; *trece la poziţia următoare şi repetă paşii, ultima poziţie fiind cea a celui mai semnificativ "caracter". ===Implementare:===