Unelte utilizator

Unelte site


laboratoare:laborator-04

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Ambele părți revizuirea anterioară Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
laboratoare:laborator-04 [2017/02/20 01:53]
florina_elena.barbu [2.1 Definiție]
laboratoare:laborator-04 [2018/02/25 22:34]
mihai.iacov
Linia 1: Linia 1:
-====== Laborator 04: Arbori ======+====== Laborator 04: Stive & Cozi ======
  
 \\ \\
 =====1 Obiectivele laboratorului===== =====1 Obiectivele laboratorului=====
-*Înțelegerea noțiunii de arbore și a structurii unui arbore binar +*Înțelegerea conceptului de funcționare si implementarea de stive și cozi. 
-*Citirea unei expresii matematice și construirea arborelui binar asociat +*Implementarea unor funcții individuale de lucru cu acestea.
-*Înțelegerea structurii și proprietăților unui arbore binar de căutare +
-*Realizarea diferitelor operații folosint arborii binari de căutare +
 \\ \\
-=====2 Arbori binari=====+ 
 +=====2 Ce este o stivă?=====
 ====2.1 Definiție==== ====2.1 Definiție====
- Un arbore binar este alcătuit din noduri, unde fiecare nod conține un pointer către "stânga" și un pointer către "dreapta" și un element de tip dată.\\ +O stivă reprezintă o listă cu structuri de date de tipul: Last-In-First-Out (LIFO).\\ 
-Pointer-ul "root (rădăcină)" reprezintă adresa celui mai de sus nod din arbore.Pointerii din "stânga" și "drepta" punctează în mod recursiv, pe fiecare aprte, la //subarbori// mai mici.\\ +Un exemplu comun ar fi un teanc de cărți: tot punem cărți pe o masădar în momentul când vrem să le ridicăm 
-Arborii sunt folosiți in general pentru a modela o ierarhie de elemente.Astfel,fiecare element **(nod)** poate deține un număr de unul sau mai mulți descentenți,iar în acest caz nodul este numit **părinte** al nodului descendent.\\ +începem cu ultimapusă deasupra teancului.
-Un nod fără descendenți este un **nod terminal**sau **nod frunză**.\\ +
-{{ :laboratoare:arborebinar.png?400 | +
-# poza arbore#}}+
  
-====2.2 Reprezentare==== +{{ :laboratoare:stack.jpg?300 |#poza stiva#}} 
-Structura nodului unui arbore este urmatarea:+ 
 +====2.2 Operații cu stive==== 
 + 
 +Definim structura astfel:
 <file cpp> <file cpp>
-struct node +struct stack
-     int data+     int s[size]
-     struct node* left; +     int top = -1
-     struct node* right+st;
-};+
 </file> </file>
  
-====2.3 Parcurgere==== +* **Verificăm dacă stiva e plină sau goală**
-* **În adâncime** +
-   * **Preordine (RSD)** +
-        *Se parcurge rădăcina +
-        *Se parcurge subarborele stâng +
-        *Se parcurge subarborele drept+
 <file cpp> <file cpp>
-void search_tree_preordine (tree *root) { +int st_full(){ //int st_empty
-     if( root!=NULL){ +     if(st.top>=size - 1)  //if(st.top==-1
-          count << root->data <<"\n"+          return 1; 
-          search_tree_preordine(root->left)+     else 
-          search_tree_preordine(root->right); +          return 0
-     }+}      
 +</file> 
 +* **Adăugarea** 
 +<file cpp> 
 +void push(int item)
 +     st.top++
 +     st.s[st.top]=item;
 } }
 </file> </file>
-   * **Inordine (SRD)** +* **Ștergerea**
-        *Se parcurge subarborele stâng +
-        *Se parcurge rădăcina +
-        *Se parcurge subarborele drept+
 <file cpp> <file cpp>
-void search_tree_inordine(tree *root){ +int pop(){ 
-     if( root!=NULL){ +     int item; 
-          search_tree_inordine(root->left); +     if(st_empty())  //presupunem ca nu exista elemente 
-          cout << root->data <<"\n"+        return -1//cu valoarea -
-          search_tree_inordine(root->right)+     item = st.s[st.top]
-     }+     st.top--; 
 +     return (item);
 } }
- </file> +</file> 
-   * **Postordine** + 
-        *Se parcurge subarborele stâng +**//Observații//**\\ 
-        *Se parcurge subarborele drept +1.Când introducem elemente într-o stivă,trebuie să incrementăm top-ul și apoi să adăugam elementul.\\ 
-        *Se parcurge rădăcina+2.Când ștergem un element,trebuie întâi să ștergem elementul și apoi să decrementăm top-ul.\\ 
 +3.O stivă poate fi implementată cu ajutorul unui **vector** sau cu **liste înlănțuite**.\\ 
 + 
 +=====3 Ce este o coadă?===== 
 + 
 +====3.1 Definiție ==== 
 +O coadă este o structură de date ce modelează un buffer de tip First-In-First-Out (FIFO).Astfel, primul element introdus în coadă va fi și primul care va fi scos din coadă. 
 + 
 +{{ :laboratoare:fifoex.png?300 |#poza coada#}} 
 + 
 +====3.2 Operații cu cozi==== 
 +Definim structura astfel: 
 +<file cpp> 
 +struct queue{ 
 +     int queue[size]; 
 +     int rear = -1; 
 +     int front = 0; 
 +}Q; 
 +</file> 
 + 
 +**IsEmpty** - întoarce 0 dacă coada este goală;1 dacă are cel puțin un element. 
 +<file cpp> 
 +int Qempty(){ 
 +     if(Q.front > Q.rear) 
 +          return 1; 
 +     return 0; 
 +
 +</file> 
 +**Enqueue / Adăugarea** - adaugă un element (entitate) în coadă.Adăugarea se poate face doar la sfârșitul cozii. 
 +<file cpp> 
 +void Qinsert(int item){ 
 +     Q.rear++; 
 +     Q.queue[Q.rear] = item; 
 +
 +</file> 
 +* **Dequeue/ștergere*- șterge un element din coadă și îl returnează.Ștergerea se poate face doar la începutul cozii.
 <file cpp> <file cpp>
-void search_tree_postordine(tree *root){ +int Qdelete(){ 
-     if( root!=NULL){ +     int item; 
-          search_tree_postordine(root->left)+     if( Qempty() //in acest caz, alegem o valoare de return 
-          search_tree_postordine(root->right)+          return -1// ce NU poate fi confundata cu un element 
-          cout << root->data <<"\n";+          //presupunem ca NU exista niciun element cu valoarea -
 +     else { 
 +          item = Q.queue[Q.front]
 +          Q.front ++; 
 +          return item;
      }      }
 } }
 </file> </file>
-* **În lățime**\\ 
-Această parcurgere reprezintă vizitarea "nivel cu nivel" a arborelui.\\ 
-De exemplu, vom obține j,f,k,a,h,z,d pentru arborele: 
-     tree 
-     --- 
-      j       <--level 0 
-     / \ 
-    f       <--level 1 
-   / \      
-  a       <--level 2 
-   \ 
-    d         <--level 3  
-     
-\\ 
-Vom folosi acest tip de parcurgere pentru a evidenția: 
-*ierarhia posturilor unei companii, 
-*un arbore genealogic, 
-*arborele unui joc (unde rădăcina reprezintă starea curentă,nivelul 1 posibilele mele mutări,nivelul 2 posibilele mutări ale adversarului,nivelul 3 posibilele mele mutari și tot așa).\\  
  
-//Cum se realizează această implementare?//\\  +====3.3 Clasificare====
-Vom folosi o //coadă// în care vom introduce rădăcina, apoi informația din stânga, apoi informația din dreapta, apoi coborând pe subarborele stâng procedăm la fel, iar după ne vom întoarce pe subarborele drept să aplicăm aceeași operație și tot așa până vom ajunge la frunze.\\ +
-Coada ne dă posibilitatea să scoatem prima informație,prima băgată =>ierarhia.\\+
  
-**Observatie!**\\ +* **Dequeue** - (sau coadă cu dublu acces) este o structură de tip coadă în care însă accesul (introducere/extragere de elemente) se poate realiza prin ambele capete.\\ \\ 
-Nodurile frunză nu au descendenți:nodul stâng și nodul drept pointează la NULL și nu trebuie adăugate în coadă.+De cele mai multe ori sunt implementate folosind liste dublu înlănțuite.\\ \\ 
 +Dintr-un anume punct de vedere, se poate considera că atât stiva cât si coada clasică sunt specializări ale tipului abstract dequeue întrucât ambele se pot implementa folosind dequeue (și restrângând operațiile ce se realizează asupra sa).\\ 
 +{{ :laboratoare:deque.png?800 |# poza # 
 +}}* **Priority queue** - Coada prioritară reprezintă un tip de coadă în care fiecare element are asociată o anume prioritate.\\ 
 +În aceste condiții,operațiile de bază asupra cozii devin:\\ 
 +     * **Enqueue** - adaugă la coadă un element cu prioritatea specificată\\ 
 +     * **Dequeue** - extrage elementul cu cea mai mare prioritate\\ 
 +     * **Front** - examinează elementul cu cea mai mare prioritate fără a-l extrage din coadă.\\
  
-=====3 Arbori binari de căutare===== +=====4 Exerciții propuse =====
-====3.1 Definiție==== +
-Un arbore binar de căutare este un arbore binar care are în plus următoarele proprietăți: +
-*Cheile stocate în noduri (informația utilă) aparțin unei mulțimi peste care există o relație de ordine. +
-*Cheia dintr-un nod oarecare este //mai mare// decât cheile tuturor nodurilor din subarborele stâng si este //mai mică// decât cheile tuturor nodurilor ce compun subarborele drept.\\+
  
-Astfel,**valoarea maximă** dintr-un arbore binar de căutare se află în nodul din extremitatea dreaptă și se determină prin coborârea pe subarborele drept,iar **valoarea minimă** se află în nodul din extremitatea stângă.\\ +==== 4.1 Exerciții clasice ==== 
-**Observatie!**\\ +1. **FIFO buffer** 
-Parcurgerea //inordine// produce o secvență ordonată crescător cheilor din nodurile arborelui.\\+O coadă este o modalitate folositoare de a stoca date care provin in mod asincronic de la un microcontroler periferic, dar care nu pot fi citite imediat. Un bun exemplu ar fi stocarea de biți proveniți de la un UART (Universal asynchronous receiver/transmitter).\\ 
 +Un buffer FIFO stochează date pe principiul "primul venit - primul servit".Structura de stocare este un spațiu alăturat de memorie.\\ 
 +Datele sunt scrise in capul cozii și citite de la coadă.Dacă parcurgerea are loc de la coadă spre cap,buffer-ul este gol.Dar dacă parcurgerea este de la cap spre coadă, implementarea trebuie să defineascî dacă cea mai veche dată trebuie scoasă sau daca scrierea nu s-terminat.
  
-====3.2 Operații==== +**Implementare generală**\\ 
-**Căutarea** unei chei într-un arbore binar de căutare este asemănătoare căutării binare:cheia căutată este comparată cu cheia din nodul curent (inițial nodul rădăcină).În funcție de rezultatul comparației apar trei cazuri: +1) Definite structură:head,tail,size,buffer.\\ 
-   *acestea coincid => elementul fost găsit +2) Se realizează funcția de inițializare a cozii cu bufferul dat și marimea.\\ 
-   *elementul căutat este mai mic decât cheia din nodul curent => căutarea continuă în subarborele stâng +3) Se realizează funcția de citire celor nbytes din coadă;nr. citit de biți se returnează\\ 
-   *elementul căutat este mai mare decât cheia din nodul curent => căutarea continuă in subarborele drept\\  + 3.1 Pentru nbytes:se verifică dacă sunt date valabile (dacă coada e diferită de cap)\\ 
-\\  + 3.2 Daca da, se ia un byte din buffer și se incrementează coada.\\ 
-* **Înserarea** unui nod se face,în funcție de rezultatul comparației cheilor,în subarborele stâng sau drept.Dacă arborele este vid,se creează un nod care devine nodul rădăcină al arborelui.În caz contrar,cheia se inserează ca fiu stâng sau fiu drept al unui nod din arbore.\\  + 3.3 Se verifica apoi dacă s-a terminat parcurgerea pentru a se reinițializa coada cu 0.\\ 
-\\ + 3.4 În cazul în care nu sunt date valabile se returnează nr. de bytes.\\ 
-* **Ștergerea** unui nod este o operație puțin mai complicată,întrucât presupune o rearanjare a nodurilor.Pentru eliminarea unui nod dintr-un arbore binar de căutare sunt posibile următoarele cazuri: +4) Se realizează funcția de scriere a celor nbytes din coadă.\\ 
-  *nodul de șters nu există => operația se consideră încheiată + 4.Pentru nbytes:inițial se verifică dacă este spațiu în buffer (coadă).\\ 
-  *nodul de șters nu are succesori => este o frunză +//[Bonus]// Generarea in mod random a datelor de intrare și prelucrarea lor cu ajutorul funcțiilor de mai sus;astfel valorile folosite vor fi introduse de la tastatură
-  *nodul de șters are un singur succesor => nodul se va șterge și se refac legăturile în arbore +
-  *nodul de șters are doi succesori => se parcurge arborele drept,căutându-se cea mai mică valoare,mai mare decât a nodului care trebuie șters și se refac legăturile cu acesta.\\ +
  
-=====4 Aplicații===== +2.Implementați pentru o structură de tip stivă funcţiile de inserare, extragere a unui nod, precum şi cele de afişare şi de semnalare a situaţiilor extreme (stivă goală au stivă plină). 
-====4.1 Abstract Syntax Tree (Construcție Parse Tree)==== + 
-{{ :laboratoare:compiler_structure.jpg |#poza compiler structure#}} +====4.2 Exercitii alternative - schelet de laborator==== 
-\\ +Pentru acest laborator puteți descărca scheletul de cod de [[http://elf.cs.pub.ro/sda-ab/wiki/_media/laboratoare/lab2-skel.zip|aici]]. Descărcați arhiva și dezarhivați-o.  
-In general,compilatoarele, indiferent de limbajul pe care îl tratează,parcurg un fisier sursă (sau mai multe),efectuează o serie de prelucrari asupra acestuia,pentru ca în final să obțină un set de intrucțiuni simple ce vor fi executate de procesor.\\ + 
-Primul pas în compilarea unui program este parsarea codului sursă pentru a produce un Abstract Syntax Tree.Programele sunt scrise sub formă de text,deci vom avea o secvență de caractere,ceea ce e dificil de manipulat de un calculator.\\  +Pentru acest laborator sunt două exerciții, primul cu stive și al doilea cu cozi. Fiecare are mai multe task-uri. Urmăriți cu atenție comentariile din fișierele sursă. 
-Aici intervine rolul unui+ 
-*lexer[5] care recunoaște șiruri ce aparțin unei gramatici strict prestabilite +===4.2.1 Linux=== 
-*parser care grupează șirurile structurat după o anumită regulă și adesea produc un AST\\ +Puteti folosi utilitarul ''%%wget%%'' pentru descarcare si utilitarul ''%%unzip%%'' pentru dezarhivare. 
 + 
 +  * ''%%wget http://elf.cs.pub.ro/sda-ab/wiki/_media/laboratoare/lab2-skel.zip%%'' 
 +  * ''%%unzip lab2-skel.zip%%'' 
 + 
 + 
 +<code bash> 
 +student@sda-ab-vm:~/Documents$ wget http://elf.cs.pub.ro/sda-ab/wiki/_media/laboratoare/lab2-skel.zip 
 +--2017-03-02 20:45:55--  http://elf.cs.pub.ro/sda-ab/wiki/_media/laboratoare/lab2-skel.zip 
 +Resolving elf.cs.pub.ro (elf.cs.pub.ro)... 141.85.227.116 
 +Connecting to elf.cs.pub.ro (elf.cs.pub.ro)|141.85.227.116|:80... connected. 
 +HTTP request sentawaiting response... 200 OK 
 +Length: 2368 (2,3K) [application/zip] 
 +Saving to: ‘lab1-skel.zip’ 
 + 
 +lab1-skel.zip       100%[===================>  2,31K  --.-KB/   in 0s       
 + 
 +2017-03-02 20:45:56 (4,78 MB/s) - ‘lab1-skel.zip’ saved [2368/2368] 
 + 
 +student@sda-ab-vm:~/Documents$ ls 
 +lab1-skel.zip 
 +student@sda-ab-vm:~/Documents$ unzip lab2-skel.zip 
 +Archive:  lab2-skel.zip 
 +   creating: lab2_stive-si-cozi/ 
 +   creating: lab2_stive-si-cozi/1-stack/ 
 +  inflating: lab2_stive-si-cozi/1-stack/Makefile   
 +  inflating: lab2_stive-si-cozi/1-stack/stack.c   
 +   creating: lab2_stive-si-cozi/2-queue/ 
 +  inflating: lab2_stive-si-cozi/2-queue/Makefile   
 +  inflating: lab2_stive-si-cozi/2-queue/queue. 
 +student@sda-ab-vm:~/Documents$ cd lab2_stive-si-cozi 
 +student@sda-ab-vm:~/Documents/lab2_stive-si-cozi$ ls -l 
 +total 0 
 +drwxrwxrwx 1 student student 248 mar  15:57 1-stack 
 +drwxrwxrwx 1 student student 248 mar  5 15:58 2-queue 
 + 
 +student@sda-ab-vm:~/Documents/lab2_stive-si-cozi$ cd 1-stack 
 +student@sda-ab-vm:~/Documents/lab2_stive-si-cozi/1-stack$ make 
 +student@sda-ab-vm:~/Documents/lab2_stive-si-cozi/1-stack$ make run 
 +</code> 
 + 
 +Pentru compilare folositi comanda ''%%make%%''. Pentru rulare puteti folosi comanda ''%%make run%%''
 + 
 +  * Pentru exercițiul ''1-stack'', executabilul rezultat în urma comenzii ''%%make%%'' se numește ''%%stack%%''. 
 +  Pentru exercițiul ''2-queue'', executabilul rezultat în urma comenzii ''%%make%%'' se numește ''%%queue%%''
  
-Să considerăm o expresie matematică:2 + 4*5 + 1*2*3\\ +===4.2.Linux Github=== 
-Pentru a crea un arbore de parsare avem nevoie să folosim următoarele structuri: +[[https://github.com/mateiuli/sda-ab_laboratoare|Aici]] puteți găsi repository-ul de pe GitHub unde se află scheletul de cod pentru fiecare laborator.
-*stivă rezultat folosită pentru a reține operanzii si rezultatele intermediare ale operațiilor parcurse până la un moment dat +
-*stivă de operatori - folosit pentru a reține operatorii\\ +
-         + +
-        / \ +
-          + +
-           / \ +
-          *    * +
-         / \  / \ +
-        4  5 1   * +
-                / \ +
-                 +
  
 +Dacă sunteți familiari cu git puteți clona repo-ul local folosind comanda ''%%git clone https://github.com/mateiuli/sda-ab_laboratoare%%''.
 +====4.3 Opţional - de interviu====
  
-\\  +1. Implementaţstivă folosind două cozi.
-\\  +
-<note tip>**Algoritmul presupune:**\\ +
-  - Se parcurge expresia,termen cu termen (un termen poate fi operator sau operand)\\ +
-  - Dacă termenul curent este operand\\ +
-      - Aceasta se adaugă in stivă rezultat șse trece la termenul urmator\\ +
-  - Daca termenul curent este operator ($)\\ +
-      - Daca stiva operatorilor este vidă,se adaugă operatorul in stiva de operatori și se trece la termenul urmator\\ +
-      - Dacă stiva nu este vidă:\\ +
-          - Și operatorul curent are prioritate mai mare decât capul stivei (ex: crt este *,top(stivă) este +) \\ +
-            *se adaugă operatorul în stivă și se trece la termenul următor\\ +
-          - Și operatorul curent are prioritate mai mică decât capul stivei (ex: crt este +,top(stivă) este *)\\ +
-            *Se scot din stivă rezultatele ultimelor două rezultate\\ +
-            *Se scoate un operator din stiva operatorilor \\ +
-            *Se creează un nou rezultat intermediar,aplicând operatorul extras pe cele două rezultate de mai sus\\ +
-            *Acest rezultat intermediar se adaugă în stiva de rezultate\\ +
-            *Se verifică condițiile de la $(se compară din nou același operator curent cu operatorul din vârful stivei). +
-</note>+
  
 +2. Implementaţi o coadă folosind două stive.(utilizarea apelurilor recursive ale unor funcţii se contorizează ca folosirea unei stive)
  
-{{ :laboratoare:ast_stiva.jpg? |#poza mare arbori#}} \\ +3. Implementaţi o stivă cu valori întregi şi o funcţie care obţine valoarea maximă din stivă. Pentru interviu se cere ca funcţia să aibă complexitate de timp constantă => O(1).
  
 +4. Se dă un vector cu n întregi și un număr k. Aflați valoarea maxima pentru fiecare grupare de k numere de pe poziții consecutive.
  
-=====Exerciții==== +5. Se dă un vector cu datele pentru n clienţi la un server. Pentru fiecare clientdatele cunoscute sunt ora la care se conectează şora la care se deconectează. Aflaţi numărul maxim de clienţconectaţîn acelaştimp la server. Pentru interviu se cere complexitate de timp O(n).
-  - Să se realizeze stocul unei farmacii,știind că informațiile pentru medicamentele unei farmacii sunt:nume medicament,preț,cantitate,data primirii,data expirării. +
-    Evidența medicamentelor se ține cu un program care are drept structură de date un arbore de căutare după nume medicament. +
-Să se scrie programul care execută următoarele operații: +
-*Creează arborele de căutare +
-*Caută un nod după câmpul nume medicament șactualizează câmpurile de informare +
-*Tipăreste medicamentele în ordine lexicografică +
-*Elimină un nod identificat prin nume medicament +
-*Creează un arbore de căutare cu medicamentele care au data de expirare mai meche decât o dată specificată de la terminal +
-*Determinațgreutatea arborelui șverificațdacă este binar complet sau nu+
  
laboratoare/laborator-04.txt · Ultima modificare: 2018/02/25 22:34 de către mihai.iacov